Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.12.02
do 2017.02.26
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
Istniejące wersje czasowe art. 83
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2017.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 83. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 2 w pkt 8, w art. 41 w ust. 6a w pkt 1 i 3, w art. 83 w ust. 6 w pkt 3 oraz w art. 128 w ust. 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "urząd celny" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "właściwy organ celny";

  2) w art. 14 ust. 9f otrzymuje brzmienie:

   "9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji.";

  3) użyte w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 33a w ust. 2 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33b w ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1, w art. 34 w ust. 1 oraz w art. 38 w ust. 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego";

  4) użyte w art. 33 w ust. 6 i w art. 37 w ust. 1a wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

  5) w art. 33a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.";

  6) użyte w art. 33a w ust. 7 i 9, w różnym przypadku, wyrazy "organ celny" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

  7) użyte w art. 33b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 83 w ust. 5 w pkt 2 oraz w art. 128 w ust. 2 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "urząd celny" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "urząd celno-skarbowy";

  8) w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.";

  9) w art. 37:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem:

     1) pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego,

     2) należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:

      a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub

      b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b

     - w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji skarbowej.";

  10) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie;

   "3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych przypadkach.";

  11) w art. 87:

   a) w ust. 2 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

    "Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.",

   b) w ust. 4f pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie, zwrotu zabezpieczenia nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;";

  12) użyte w art. 89b w ust. 6, w art. 99 w ust. 12, w art. 109 w ust. 2, w art. 110 oraz w art. 111 w ust. 2 wyrazy "naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej" zastępuje się wyrazami "organ podatkowy";

  13) w art. 99 ust. 11a otrzymuje brzmienie:

   "11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację składa płatnik.";

  14) w art. 103:

   a) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego:",

   b) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

    "5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

  15) w art. 105b w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) wszczęcia kontroli celno-skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;";

  16) w art. 105c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.";

  17) skreśla się użyte w art. 112a w ust. 3 i 4 wyrazy "lub organowi kontroli skarbowej";

  18) w art. 127:

   a) w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.",

   b) ust. 11a otrzymuje brzmienie:

    "11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.".