Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.05.10
do 2011.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512
Istniejące wersje czasowe art. 56
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512
2012.01.01
zmieniony przez
2014.02.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 159
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 372
2017.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1368
2019.04.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 645
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 870
2021.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1133
2022.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1732
2023.12.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2780
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 56. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) numer identyfikacyjny;

  2) numer prawa wykonywania zawodu;

  3) imię i nazwisko;

  4) nr PESEL;

  5) NIP;

  6) rodzaj i stopień specjalizacji;

  7) miejsce wykonywania zawodu;

  8) nazwę i siedzibę właściwej izby lekarskiej;

  9) informację o wydanych drukach zaświadczeń lekarskich;

  10) informację o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w art. 54.

3. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane podawać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.

4. Numer identyfikacyjny wpisuje się w zaświadczeniu lekarskim.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  1) udostępnia Naczelnej Radzie Lekarskiej informacje zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1;

  2) jest uprawniony do korzystania z informacji, o których mowa w ust. 2, zgromadzonych w rejestrach lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie.

6. Numer identyfikacyjny jest tożsamy z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera i starszego felczera.