Ustawa z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.08.09
do 2016.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1202
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1202
2017.01.01
zmieniony przez
2017.11.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2190
2019.10.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1885
2020.10.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1907
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych składa podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.

2. Obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą członek organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych realizuje poprzez wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego, w szczególności przy podejmowaniu uchwał.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.