Ustawa z dnia 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.07.19
do 2016.09.01
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1052
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1052
2016.09.02
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o posiadanych własnych pojemnościach magazynowych lub zawartych umowach przedwstępnych o magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, albo udzielonej przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii zgodzie na zawarcie odpowiednio umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy, albo o zawarciu takich umów.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie złożyło w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą udzielona temu przedsiębiorstwu wygasa z mocy prawa.