Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.04.30
do 2015.06.27
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 29
2013.11.29 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
2014.01.19
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2015.04.30
zmieniony przez
2015.06.28
zmieniony przez
2015.09.15
zmieniony przez
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
2017.09.11
zmieniony przez
2018.01.04
zmieniony przez
2018.02.22
zmieniony przez
2018.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
2018.07.14
zmieniony przez
2019.02.11
zmieniony przez
2019.06.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
2019.08.29
zmieniony przez
2019.10.25
zmieniony przez
2019.11.23
zmieniony przez
2020.01.31
zmieniony przez
2020.04.18
zmieniony przez
2020.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
2020.09.19
zmieniony przez
2021.01.05
zmieniony przez
2021.12.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
2022.01.03
zmieniony przez
2022.01.29
zmieniony przez
2022.09.21
zmieniony przez
2022.10.02
zmieniony przez
2023.04.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 682
2023.06.03
zmieniony przez
2023.09.03
zmieniony przez
2023.09.07
zmieniony przez
2023.10.01
zmieniony przez
2023.10.07
zmieniony przez
2023.10.16
zmieniony przez
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

   a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

   b) płyt do składowania obornika,

   c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

   d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

   e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

  2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);

  5) wiat przystankowych i peronowych;

  6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

  7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

  8) parkometrów z własnym zasilaniem;

  9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

  10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

  11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

  12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

  13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

  14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

  15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

  16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

   a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

   b) uprawiania wędkarstwa,

   c) rekreacji;

  17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

  18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

  19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

  20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

  20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

  20b) kanalizacji kablowej;

  21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

   a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

   b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

   c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

  22) obiektów małej architektury;

  23) ogrodzeń;

  24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

  25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

  26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

  27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu;

  28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

  1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

  2) (uchylony)

  3) (uchylony)

  4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

  5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

  6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

  7) (uchylony)

  8) (uchylony)

  9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

   a) ziemnych stawów hodowlanych,

   b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

  10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

  11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

  12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

  12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

  13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

  14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

  15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

  16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;

  17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.