Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.28
do 2021.09.07
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 65
2018.12.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272
2020.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 220
2021.01.28
zmieniony przez
2021.09.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1646
2023.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 334
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. Właściwe organy przekazują koordynatorowi informacje o:

  1) zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów dotyczących:

   a) zawodów regulowanych i działalności regulowanych,

   b) świadczenia usług transgranicznych

  - wraz z powodami uznania przepisów zawierających te wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, o których mowa w art. 50f ust. 1;

  2) wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji;

  3) przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej wynikającymi z art. 59 i art. 60 dyrektywy oraz art. 11 dyrektywy 2018/958.

3. Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu przekazuje koordynatorowi informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie należącym do tego działu, a także o każdej zmianie w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia ustanowienia tych właściwych organów.