Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.02.12
do 2021.09.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 220
Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 65
2018.12.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272
2020.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 220
2021.09.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1646
2022.08.03
zmieniony przez
2023.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 334
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. Osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego albo podjęcia lub wykonywania działalności regulowanej podlegają uznaniu, jest obowiązana posiadać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu albo działalności.

2. Weryfikacja znajomości języka polskiego może być dokonana po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji albo po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej, w przypadku osób wykonujących:

  1) zawody mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów;

  2) inne zawody - jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do wystarczającej do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności regulowanej znajomości języka polskiego.

3. Weryfikacji znajomości języka polskiego dokonuje się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1.

4. Za weryfikację znajomości języka polskiego jest pobierana opłata, której wysokość ustala jednostka przeprowadzająca weryfikację, biorąc pod uwagę poniesione koszty.

5. Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu może określić, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej,

  2) sposób i tryb przeprowadzania weryfikacji znajomości języka polskiego,

  3) jednostki przeprowadzające weryfikację znajomości języka polskiego,

  4) sposób ustalania oraz wnoszenia opłaty za przeprowadzenie weryfikacji znajomości języka polskiego,

  5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji znajomości języka polskiego

- mając na względzie zakres czynności zawodowych wykonywanych w ramach danego zawodu regulowanego lub działalności regulowanej, a także przejrzystość procesu weryfikacji znajomości języka polskiego, w tym możliwość ponownego poddania się weryfikacji w przypadku jej negatywnego wyniku.