Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 24.06.2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 111, poz. 918

Art. 1. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 187, poz. 1925, z 2006 r. nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. nr 111, poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów,";

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami";";

3) w art. 7 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.";

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 9b, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.".

Art. 3. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 uchyla się pkt 3a;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów;".

Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;";

2) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35), może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

3) w art. 85 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie senatora - Kancelaria Senatu.".

Art. 5. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informują na piśmie Marszałka Sejmu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 r., o tym, że będą pobierać uposażenie, o którym mowa w art. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2009 r.