Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.10.26
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2189
Istniejące wersje czasowe art. 37c
2018.01.01
dodany przez
2018.07.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
2019.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1205
2022.10.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2189
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 37c. 1. Prezes Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu, ustala regulamin konkursu.

2. Regulamin konkursu określa w szczególności:

  1) rodzaj obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu;

  2) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu;

  3) wzór umowy o dofinansowanie;

  4) szczegółowe kryteria oceny merytorycznej projektu;

  5) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie;

  6) maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;

  7) sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.

3. Prezes Zakładu podaje do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie na stronie podmiotowej Zakładu w Biuletynie Informacji Publicznej, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane.