Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2007.07.01
do 2009.10.07
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.07.01
2009.10.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322
2015.08.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1242
2017.09.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1773
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
2019.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1205
2021.09.18
zmieniony przez
2022.10.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2189
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

  1) "fundusz wypadkowy" - fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 i nr  162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104 i nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz.  1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452 i nr 154, poz.  1792 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr  155, poz. 1287 i nr 169, poz. 1387), zwanych dalej "przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych";

  2) "lekarz orzecznik" - lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  2a) "komisja lekarska" - komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  3) okres ubezpieczenia wypadkowego - okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, a także okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem 1 stycznia 1999 r.;

  4) "płatnik składek" - płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

  5) "przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku;

  6) "ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego" - ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 i nr  110, poz. 1256, z 2000 r. nr 53, poz. 633 oraz z 2001 r. nr 99, poz. 1075 i nr 154, poz. 1791);

  7) "ustawa o emeryturach i rentach z FUS" - ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 70, poz. 774, nr 72, poz.  801 i 802 i nr 106, poz. 1215, z 2000 r. nr 2, poz. 26, nr 9, poz. 118, nr  19, poz. 238, nr 56, poz. 678 i nr 84, poz. 948, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 85, poz. 924, nr 89, poz. 968, nr 111, poz. 1194 i nr  154, poz. 1792 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676);

  8) "rok składkowy" - okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku;

  9) "rejestr REGON" - krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej;

  10) "rodzaj działalności według PKD" - rodzaj przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON;

  11) "ubezpieczony" - osobę fizyczną podlegającą ubezpieczeniu wypadkowemu, a także osobę, która przed dniem 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników;

  12) "ubezpieczenie wypadkowe" - ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

  13) "uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego;

  14) "Zakład" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.