Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.01.01
 
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1365
2017.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240 i 1269) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 31c dodaje się art. 31ca w brzmieniu:

   "Art. 31ca. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji dotyczącej zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

   2. Po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne do przekazania:

    1) analizy klinicznej,

    2) analizy ekonomicznej,

    3) analizy wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych

   - o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c tiret pierwsze do trzeciego ustawy o refundacji w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.

   3. Do przygotowania rekomendacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 31c ust. 3-9. Rekomendację wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania analiz określonych w ust. 2 albo od upływu terminu na ich przekazanie.

   4. W przypadku nieprzekazania analiz, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji wydaje rekomendację na podstawie dostępnych danych.";

  2) w art. 31o w ust. 2 w pkt 5 w lit. a wyrazy "art. 25 pkt 9 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. f" zastępuje się wyrazami "art. 25 pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i";

  3) w art. 64 w ust. 5b wyrazy "art. 5a" zastępuje się wyrazami "ust. 5a";

  4) (uchylony)

  5) (uchylony)

  6) (uchylony)