Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1308

Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1:

   a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) inwestycja technologiczna - inwestycję polegającą na:

     a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo

     b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;",

   b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

    "6a) rozporządzenie Komisji nr 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);",

   c) pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

    "7) mały przedsiębiorca - małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

    8) mikroprzedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

    9) nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;",

   d) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

    "12) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

    13) średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;",

   e) uchyla się pkt 16;

  2) w art. 3:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Udzielanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Premia technologiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu art. 14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.",

   b) w ust. 3 uchyla się pkt 1-4,

   c) uchyla się ust. 5 i 5a,

   d) uchyla się ust. 8;

  3) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Inwestycja technologiczna jest utrzymywana na obszarze, na którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 339, z późn. zm.). Przez obszar, na którym inwestycja technologiczna została zrealizowana, należy rozumieć obszar należący do województwa lub podregionu lub do m.st. Warszawy według podziału określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.";

  4) w art. 5:

   a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dołącza warunkową umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego. Wniosek o przyznanie premii technologicznej jest równocześnie wnioskiem o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).",

   c) uchyla się ust. 4;

  5) uchyla się art. 6;

  6) w art. 7:

   a) uchyla się ust. 1 i 2,

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesy premii technologicznej do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielanie premii technologicznych określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego.",

   c) uchyla się ust. 4;

  7) w art. 8:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą, któremu przyznał promesę kredytu technologicznego, umowę o udzielenie kredytu technologicznego po otrzymaniu informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu przez przedsiębiorcę promesy premii technologicznej.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

    "3. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej, która jest równocześnie umową o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

    3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej nie później niż do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.",

   d) uchyla się ust. 4-11;

  8) w art. 9:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Spłata, o której mowa w ust. 2, następuje na wskazany przez bank kredytujący rachunek służący do spłaty kredytu technologicznego udzielonego przedsiębiorcy, do wysokości części kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień wypłaty premii technologicznej.";

  9) w art. 10:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) kwoty 6 mln zł;",

   b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, wydatki na:

     1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

      a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

      b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

      c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

      d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

     2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

     3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

      a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

      b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

      c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

     4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

     5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

      a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

      b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

      c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

      d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

     6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.",

   c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

    "8. Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków, o których mowa w ust. 5 i 6.";

  10) w art. 11:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na wskazany przez bank kredytujący w umowie kredytu technologicznego rachunek służący do spłaty kredytu technologicznego udzielonego przedsiębiorcy. Rachunek ten wskazany jest również w umowie o wypłatę premii technologicznej.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku gdy brak środków na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego uniemożliwia wypłatę premii technologicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię technologiczną w terminie 7 dni od dnia, w którym wpłynęły środki na rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego.",

   c) uchyla się ust. 4-7;

  11) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielania premii technologicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przysługuje zwrot kosztów określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 2014-2020.";

  12) w art. 19 uchyla się ust. 2.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) przedsiębiorcy - mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców spełniających warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);";

  2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 5. Wyłącznym przedmiotem działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego jest udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową.".

Art. 3. Do umów o wypłatę premii technologicznych, zawartych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przed dniem 1 lipca 2014 r., w tym do wypłaty lub częściowej wypłaty premii technologicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Do zwrotu kosztów przysługujących Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielania premii technologicznej na podstawie umów, o których mowa w art. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 4.09.2015 r.