Ustawa z dnia 27.05.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.07.02
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 933
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 933
2016.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 49 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem:

    1) informacji o:

     a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

     b) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych,

     c) rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. poz. 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 881);

    2) dokumentów, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 6.";

  2) w art. 52 w ust. 1 w pkt 5 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

   "- informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt funkcjonuje w sieci,";

  3) w art. 53:

   a) w ust. 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    "6) w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.",

   b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

    "9. Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 6, i udostępnia je na żądanie właściwych organów.";

  4) w art. 73 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) w zakresie pojazdów informacje o:

    a) liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku,

    b) liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,

    c) wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.";

  5) w art. 75 w ust. 2:

   a) w pkt 4 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

    "g) wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;",

   b) w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:

    "a) wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

    b) masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.";

  6) w art. 207:

   a) uchyla się pkt 14,

   b) w pkt 18 uchyla się lit. a-d;

  7) w art. 253 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 204, art. 205 oraz art. 213 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;".