Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991
Dz. U. z 2003 r. nr 199, poz. 1951
Dz. U. z 2004 r. nr 271, poz. 2687
Dz. U. z 2005 r. nr 186, poz. 1555
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.03.2013 r.

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zwanej dalej "podróżą".

§ 2. Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  1) diety;

  2) zwrot kosztów:

   a) przejazdów i dojazdów,

   b) noclegów,

   c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 3. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

  1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

  2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

  3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

4. Dietę oblicza się w następujący sposób:

  1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;

  2) za niepełną dobę podróży:

   a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,

   b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

   c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5. 1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

  1) śniadanie - 15% diety;

  2) obiad - 30% diety;

  3) kolację - 30% diety;

  4) inne wydatki - 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 6. Pracownikowi odbywającemu podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.

§ 7. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.

§ 8. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

§ 9. 1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 10. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli:

  1) pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);

  2) strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;

  3) pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

§ 11. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 12. 1. W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

2. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zakupu okularów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy.

4. W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 13. 1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

3. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§ 14. (uchylony)

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 50, poz. 525 i nr 151, poz. 1721).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załącznik

Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu

Lp.
Państwo
Waluta
Kwota diety
Kwota limitu na nocleg
1
2
3
4
5
1
Afganistan
USD
41
100
2
Albania
EUR
36
90
3
Algieria
EUR
42
100
4
Andora
jak w Hiszpanii
5
Angola
USD
51
150
6
Arabia Saudyjska
USD
46
110
7
Argentyna
USD
47
100
8
Armenia
USD
41
80
9
Australia
AUD
87
190
10
Austria
EUR
45
100
11
Azerbejdżan
USD
45
150
12
Bangladesz
USD
40
120
13
Belgia
EUR
45
160
14
Białoruś
USD
45
80
15
Bośnia i Hercegowina
EUR
39
80
16
Brazylia
USD
50
120
17
Bułgaria
EUR
36
80
18
Chile
USD
42
80
19
Chiny
USD
46
110
20
Chorwacja
EUR
36
100
21
Cypr
EUR
33
70
22
Czechy
EUR
33
80
23
Dania
DKK
324
800
24
Egipt
USD
49
110
25
Ekwador
USD
44
110
26
Estonia
EUR
39
90
27
Etiopia
USD
49
95
28
Finlandia
EUR
42
135
29
Francja
EUR
45
120
30
Grecja
EUR
45
104
31
Gruzja
USD
44
150
32
Hiszpania
EUR
48
120
33
Indie
USD
42
110
34
Indonezja
USD
42
110
35
Irak
USD
60
120
36
Iran
EUR
39
95
37
Irlandia
EUR
45
146
38
Islandia
EUR
36
80
39
Izrael
USD
49
120
40
Japonia
JPY
6.900
22.000
41
Jemen
USD
41
110
42
Jordania
USD
38
70
43
Kambodża
USD
42
100
44
Kanada
CAD
67
160
45
Kazachstan
EUR
39
100
46
Kenia
USD
41
90
47
Kirgistan
USD
41
100
48
Kolumbia
USD
41
80
49
Kongo,
Demokratyczna Republika Konga
USD
51
140
50
Korea Południowa
EUR
36
110
51
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
EUR
36
160
52
Kostaryka
USD
38
100
53
Kuba
EUR
36
80
54
Kuwejt
EUR
39
180
55
Laos
USD
47
70
56
Liban
USD
49
120
57
Libia
EUR
39
80
58
Liechtenstein
jak w Szwajcarii
59
Litwa
EUR
33
80
60
Luksemburg
jak w Belgii
61
Łotwa
EUR
48
110
62
Macedonia
EUR
33
70
63
Malezja
USD
42
110
64
Malta
EUR
42
140
65
Maroko
EUR
36
80
66
Meksyk
USD
40
80
67
Mołdowa
USD
45
90
68
Monako
jak we Francji
69
Mongolia
USD
47
100
70
Niderlandy
EUR
42
120
71
Niemcy
EUR
42
103
72
Nigeria
USD
43
150
73
Norwegia
NOK
401
1.200
74
Nowa Zelandia
USD
43
150
75
Pakistan
USD
40
100
76
Panama
USD
42
100
77
Peru
USD
43
110
78
Portugalia
EUR
48
85
79
Republika Południowej Afryki
USD
45
100
80
Rosja
USD
50
130
81
Rumunia
EUR
36
70
82
San Marino
jak we Włoszech
83
Senegal
EUR
33
80
84
Serbia i Czarnogóra
EUR
36
62
85
Singapur
USD
45
125
86
Słowacja
EUR
33
70
87
Słowenia
EUR
36
80
88
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
USD
46
160
- w tym Nowy Jork i Waszyngton
200
89
Syria
USD
42
75
90
Szwajcaria
CHF
78
160
91
Szwecja
SEK
351
1.200
92
Tadżykistan
USD
47
120
93
Tajlandia
USD
42
110
94
Tanzania
USD
48
110
95
Tunezja
USD
45
100
96
Turcja
EUR
33
80
97
Turkmenistan
USD
42
120
98
Ukraina
USD
48
100
99
Urugwaj
USD
48
80
100
Uzbekistan
USD
47
150
101
Wenezuela
USD
39
120
102
Węgry
EUR
33
70
103
Wielka Brytania
GBP
32
140
104
Wietnam
USD
42
95
105
Włochy
EUR
42
105
106
Wybrzeże Kości Słoniowej
EUR
33
70
107
Zimbabwe
USD
42
120
108
Zjednoczone Emiraty Arabskie
USD
38
110
109
Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108
USD
42
120

Przy podróżach do:
   - Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
   - Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
   - Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.