Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.02.02
do 2018.01.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Warunkiem udzielania pomocy jest nieprzekroczenie odpowiednich dla danej kategorii pomocy intensywności lub wartości pomocy, o których mowa w ust. 2-7.

2. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

  1) intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020;

  2) intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o:

   a) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,

   b) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców

- w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

3. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 2, maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

4. W przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji; zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowanych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy obliczona na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie może przekraczać poziomu, który jest konieczny by pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w odnośnym okresie;

  3) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 - maksymalna kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowanymi i zdyskontowanymi przychodami projektu i 70% kosztów kwalifikowanych; przychody odlicza się od kosztów kwalifikowanych, określonych w art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

5. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:

  1) w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1;

  2) w odniesieniu do pomocy operacyjnej kwota pomocy ustalana na zasadzie ex ante na podstawie rozsądnych prognoz lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania nie przekracza strat operacyjnych w odnośnym okresie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5, jeżeli pomoc nie przekracza 1 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną kwota pomocy ustalana jest na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1.