Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.02.02
do 2018.01.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.01.01
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie następujących progów pomocy w odniesieniu do:

  1) regionalnej pomocy inwestycyjnej:

   a) 7,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 10%,

   b) 11,25 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 15%,

   c) 15 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 20%,

   d) 18,75 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 25%,

   e) 26,25 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%,

   f) 37,5 mln euro dla obszarów objętych pomocą, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%;

  2) pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 100 mln euro na projekt;

  3) pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 50 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie;

  4) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 15 mln euro na projekt lub jeżeli łączne koszty przekraczają 50 mln euro na projekt;

  5) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową: 2 mln euro na infrastrukturę rocznie;

  6) pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną: 10 mln euro na tę samą infrastrukturę lub łącznych kosztów powyżej 20 mln euro na tę samą infrastrukturę.

2. W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w ust. 1, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie.