Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 10b
2018.01.09
dodany przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10b. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 7:

  1) pkt 1 lit. a, zalicza się koszty:

   a) planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury oraz urządzeń służących do świadczenia usług portowych związanych z transportem, w tym miejsc postoju służących do cumowania statków, ścian nadbrzeży, mola, dryfujących pontonowych ramp na obszarach pływowych, basenów wewnętrznych, zasypek oraz osuszonego gruntu, oraz infrastruktury do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku,

   b) infrastruktury ładowania lub tankowania oraz powiązanych urządzeń technicznych, w tym stałych, ruchomych lub pływających obiektów, instalacji lub modernizacji komponentów elektrycznych lub komponentów innego rodzaju, w tym kabli elektrycznych i transformatorów elektroenergetycznych, które są niezbędne do przyłączenia infrastruktury ładowania lub tankowania do sieci lub do lokalnej jednostki produkcji lub magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, a także robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, przystosowania gruntów lub dróg, koszty instalacji oraz koszty uzyskania powiązanych pozwoleń, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit pierwszy i art. 56c ust. 2a akapit pierwszy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

   c) inwestycji w wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego oraz koszty inwestycji w jednostki magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru, o których mowa w art. 56b ust. 2a akapit drugi i art. 56c ust. 2a akapit drugi rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) pkt 1 lit. b, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z budową, wymianą lub modernizacją wszelkiego rodzaju infrastruktury niezbędnej do zapewnienia użytkownikom dostępu i wejścia do portu od strony lądu lub morza i rzeki, lub znajdującej się w porcie, w tym drogi, tory kolejowe, kanały i śluzy;

  3) pkt 2, zalicza się koszty planowania i inwestycji związane z usuwaniem osadów z dna wodnej drogi dostępowej do portu lub w porcie.