Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, zalicza się:

  1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

  2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności:

   a) maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,

   b) środków transportu,

   c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

   d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

   e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

   f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501);

  3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

   b) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),

   c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

   d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP;

  4) koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości:

   a) 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców,

   b) 100% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku MŚP.

2. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, zalicza się koszty wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się w pewnym określonym przedziale czasu wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami.

3. W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, o którym mowa w art. 2 pkt 49 lit. b lub pkt 51 lit. b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.

3a. Jeżeli nabyciu aktywów zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy regionalnej, koszty kwalifikowane tej dodatkowej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu.

4. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba przez niego zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. (uchylony)

6. Warunkiem zaliczenia do kosztów kwalifikowanych jest nabycie aktywów nowych z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i przejęcia zakładu. Koszty związane z dzierżawą lub najmem rzeczowych aktywów trwałych są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli:

  1) dzierżawa (najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz trzech lat w przypadku MŚP;

  2) dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

7. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom lub MŚP na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

8. Każdą inwestycję początkową związaną z taką samą lub podobną działalnością, w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego.

9. Jeżeli jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym projektem inwestycyjnym, łączna kwota pomocy na jednostkowy projekt inwestycyjny nie może przekraczać skorygowanej kwoty pomocy na duże projekty inwestycyjne.