Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.01
do 2023.12.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, zalicza się:

  1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

  2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności:

   a) maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,

   b) środków transportu,

   c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

   d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

   e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

   f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501);

  3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

   b) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),

   c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

   d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP;

  4) koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców.

2. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, zalicza się koszty wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się w pewnym określonym przedziale czasu wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami.

3. W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, o którym mowa w art. 2 pkt 49 lit. b lub pkt 51 lit. b rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.

4. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba przez niego zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. Nabycie wyłącznie udziałów lub akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

6. Warunkiem zaliczenia do kosztów kwalifikowanych jest nabycie aktywów nowych z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i przejęcia zakładu. Koszty związane z dzierżawą rzeczowych aktywów trwałych są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli:

  1) dzierżawa (najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz trzech lat w przypadku MŚP;

  2) dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

7. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.