Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.01
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki udzielania zwolnień z:

  1) podatku od nieruchomości,

  2) podatku od środków transportowych

- stanowiących pomoc publiczną, wprowadzanych w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwaną dalej "pomocą".

2. Pomoc może być udzielana jako:

  1) regionalna pomoc inwestycyjna,

  2) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

  3) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,

  4) pomoc na infrastrukturę lokalną,

  5) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych,

  6) pomoc na rzecz portów

- do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014".