Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.12.31
do 2022.06.30
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 174
2018.01.09
zmieniony przez
2019.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 297
2020.12.24
zmieniony przez
2021.12.31
zmieniony przez
2022.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1387
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) MŚP - małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  2) duże przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  3) rozpoczęcie prac:

   a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,

   b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku przejęć;

  4) intensywność pomocy - kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat;

  5) obszary objęte pomocą - obszary określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), obowiązujących w dniu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej;

  6) rzeczowe aktywa trwałe - aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie;

  7) wartości niematerialne i prawne - aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną własność intelektualną;

  8) wzrost netto liczby pracowników - wzrost liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca pracy zlikwidowane w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy;

  9) regionalna pomoc inwestycyjna - pomoc regionalną przyznawaną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na obszarach objętych pomocą;

  10) inwestycja początkowa:

   a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

   b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

  11) inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej:

   a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014,

   b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  12) duży projekt inwestycyjny - inwestycję początkową, której koszty kwalifikowane, obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy, przekraczają 50 mln euro;

  12a) przeniesienie - przeniesienie tej samej lub podobnej działalności, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, lub jej części z zakładu na terytorium państwa - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zwanego dalej "państwem EOG", (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terytorium innego państwa EOG (zakład objęty pomocą); przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;

  13) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - pomoc udzielaną na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  14) rozsądny zysk - zysk ustalany w odniesieniu do typowego zysku dla danego sektora; za rozsądną będzie uznawana stopa zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy swapu powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych;

  14a) zysk operacyjny - różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią; koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej; dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku;

  15) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - pomoc dotyczącą obiektów sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze oferującego w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych, o której mowa w art. 55 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  16) sport zawodowy - uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to czy pomiędzy sportowcem zawodowym a organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, jeżeli wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; za wynagrodzenie nie są uważane koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych;

  17) pomoc inwestycyjna na lokalną infrastrukturę - pomoc przeznaczoną na budowę lub modernizację lokalnej infrastruktury, przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej, która nie jest przedmiotem innych sekcji rozdziału III rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, z wyjątkiem sekcji 1, oraz nie dotyczy finansowania infrastruktury portów lotniczych i infrastruktury portowej;

  18) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych - pomoc udzielaną na rzecz portów lotniczych o średnim rocznym przepływie pasażerów nieprzekraczającym 3 milionów osób, o której mowa w art. 56a rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  19) port lotniczy - podmiot lub grupę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług portu lotniczego na rzecz przedsiębiorstw lotniczych;

  20) średni roczny przepływ pasażerów - wartość liczbową określaną na podstawie przepływu pasażerów przylatujących i wylatujących w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym pomoc została przyznana;

  21) pomoc na rzecz portów - pomoc na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, o której mowa w art. 56b i art. 56c rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  22) port - obszar lądu i wody, na którym znajduje się infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków, o których mowa w art. 2 pkt 162 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;

  23) port morski - port przyjmujący zasadniczo statki morskie, o których mowa w art. 2 pkt 163 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

  24) port śródlądowy - port inny niż port morski, przyjmujący statki żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 2 pkt 164 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.