Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2015 r. poz. 57

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:

    1) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

    2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

    3) usług szkoleniowych

- w następstwie wykonywania umowy offsetowej z dnia 30 czerwca 2014 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Oto Melara S.p.A., związanej z dostawą elementów do produkcji wież HITFIST®30 mm do kołowego transportera opancerzonego Rosomak dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, określonych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa lub usługi zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tytułu nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, o których mowa w tym przepisie, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 19 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

______________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.01.2015 r.