Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.06.29
do 2013.09.26
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.10.01
2013.06.17
zmieniony przez
2013.06.29
zmieniony przez
2013.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1144
2016.01.02
zmieniony przez
2016.12.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2217
2018.10.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1872
2023.04.26
zmieniony przez
2023.08.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1690
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

  1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),

  2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,

  3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,

  4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:

   a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

   b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

   c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

   d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,

  5) podjęcia zatrudnienia:

   a) w wyniku przeniesienia służbowego,

   b) na podstawie powołania lub wyboru,

   c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

   d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

   e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,

  6) korzystania:

   a) z urlopu wychowawczego,

   aa) z urlopu macierzyńskiego,

   ab) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

   ac) z urlopu ojcowskiego,

   ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

   ae) z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

   b) z urlopu dla poratowania zdrowia,

   c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,

  6a) korzystania z urlopu rodzicielskiego,

  7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Uwaga od redakcji:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.07.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 819), art. 2 ust. 3 w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.