Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2006.07.28
do 2016.02.21
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.07.28
2016.02.22
zmieniony przez
2017.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 894
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Umowa o pracę

......................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
 
...............................................
(miejscowość i data)
......................................................
(numer REGON-EKD)
  

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu .................................................................................................................................
(data zawarcia umowy) 

między .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 

a ...................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) 

na ....................................................................................................................................................

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)
1.Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
 1)rodzaj umówionej pracy ...................................................................................................... 
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)
 2)miejsce wykonywania pracy ................................................................................................

...........................................................................................................................................

 3)wymiar czasu pracy ............................................................................................................
 4)wynagrodzenie ....................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
 5)inne warunki zatrudnienia .....................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 6)............................................................................................................................................
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*))
2.Termin rozpoczęcia pracy .........................................................................................................

 .....................................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

............................................
(data i podpis pracownika)
 

________________
*) Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy