Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej*)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.12.16
do 2021.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1803
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1803
2021.07.01
zmieniony przez
2022.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1954
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  1) numer wniosku;

  2) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika (wnioskodawcy):

  1) dane identyfikacyjne podatnika:

   a) nazwisko i imię,

   b) pełna nazwa firmy;

  2) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna);

  3) dokładny adres zamieszkania/siedziby;

  4) adres e-mail;

  5) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Dane dotyczące pełnomocnika (reprezentanta)1):

  1) nazwisko i imię;

  2) dokładny adres;

  3) adres e-mail;

  4) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 79/20123) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  1) od (dzień, miesiąc, rok);

  2) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

  1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE oraz usług wskazanych w art. 58 tej dyrektywy, w przypadku gdy są rozliczane według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy;

  2) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10. Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku4):

  1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  3) waluta rachunku bankowego.

11. Informacje dotyczące importowanych towarów:

  1) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów;

  2) adres i kraj sprzedawcy towarów;

  3) data i numer dokumentu celnego;

  4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  5) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  6) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  8) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

12. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  1) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług;

  2) numer rejestracyjny VAT dostawcy7)8);

  3) adres i kraj dostawcy towarów i usług;

  4) data i numer faktury;

  5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  6) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  8) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  9) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

13. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy5):

  1) okres, do którego odnosi się zmiana:

   a) od (dzień, miesiąc, rok),

   b) do (dzień, miesiąc, rok);

  2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

14. Informacja o załącznikach, jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

15. Informacja o wyrażeniu zgody przez podatnika/osobę reprezentującą podatnika na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

16. Data wypełnienia wniosku.

___________________
1)Pozycję 6 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.
2)Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
3)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31.01.2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).
4)W przypadku gdy podatnik ustanowił pełnomocnika - możliwa opcja wskazania rachunku wnioskodawcy/pełnomocnika (reprezentanta).
5)Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
6)W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.
7)W przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej.
8)W przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności podawania numeru rejestracyjnego VAT dostawcy.