Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej*)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
do 2022.09.15
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1803
2021.07.01
zmieniony przez
2022.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1954
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji **)

1. Urząd skarbowy, za pośrednictwem którego przekazywany jest wniosek.

2. Państwo członkowskie, do którego jest kierowany wniosek.

3. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

4. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

  1) numer wniosku;

  2) data wniosku.

5. Dane dotyczące podatnika:

  1) dane identyfikacyjne podatnika:

   a)   imię i nazwisko,

   b)  pełna nazwa firmy;

  2) rodzaj podatnika (podatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna);

  3) dokładny adres zamieszkania/siedziby;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika.

6. Dane dotyczące pełnomocnika (reprezentanta)1):

  1) imię i nazwisko;

  2) dokładny adres;

  3) adres poczty elektronicznej;

  4) numer identyfikacyjny.

7. Rodzaj prowadzonej działalności - wskazanie czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 79/20123) lub opis tekstowy.

8. Okres, do którego odnosi się wniosek:

  1) od (dzień, miesiąc, rok);

  2) do (dzień, miesiąc, rok).

9. Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego jest kierowany wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

  1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE;

  2) usług, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw towarów dokonywanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, rozliczanych według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy;

  3) sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 dyrektywy 2006/112/WE;

  4) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

10.   Dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku od wartości dodanej4):

  1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego;

  3) waluta rachunku bankowego.

11.   Informacje dotyczące zaimportowanych towarów:

  1) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów;

  2) adres i kraj sprzedawcy towarów;

  3) data i numer dokumentu celnego;

  4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  5) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  6) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  8) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

12.   Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

  1) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług;

  2) numer rejestracyjny VAT dostawcy7),8);

  3) adres i kraj dostawcy towarów lub usług;

  4) data i numer faktury;

  5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123), lub według opisu tekstowego;

  6) podstawa opodatkowania w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  7) kwota podatku od wartości dodanej w walucie państwa członkowskiego zwrotu;

  8) obliczenie podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy5) - wysokość proporcji (w %);

  9) kwota podatku od wartości dodanej do zwrotu6).

13.   Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1l ustawy5):

  1) okres, do którego odnosi się zmiana:

   a)   od (dzień, miesiąc, rok),

   b)  do (dzień, miesiąc, rok);

  2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

14.   Informacja o załącznikach, jeśli są wymagane - typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.

15.   Informacja o wyrażeniu zgody przez podatnika/pełnomocnika (reprezentanta) podatnika na otrzymywanie pism (informacji) w sprawie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

16.   Data wypełnienia wniosku.

_________________________
1) Pozycję 6 wypełnia się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).

4) W przypadku gdy podatnik ustanowił pełnomocnika - możliwa opcja wskazania rachunku wnioskodawcy/pełnomocnika (reprezentanta).

5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

6) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kwota zwrotu powinna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

7) W przypadku Niemiec możliwe jest podanie numeru rejestracji podatkowej.

8) W przypadku faktury uproszczonej nie ma konieczności podawania numeru rejestracyjnego VAT dostawcy.

_____________________
**)Uwaga od redakcji: na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1430) załącznik do niniejszego rozporządzenia wszedł w życie z dniem 10.08.2021 r., z mocą od dnia 1.07.2021 r.