Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.11.2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1634

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2016 r.

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

  1) oświadczenia:

   a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

   b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

   c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

   d) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  2) deklaracji:

   a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

   b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

   c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  3) informacji o:

   a) wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

   b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

   c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

   d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się:

  1) wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

  2) wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT-11), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

  3) wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2014 r. (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzory, określone w:

  1) załącznikach nr 1-6 oraz 8, 10 do rozporządzenia, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r.;

  2) załącznikach nr 7, 9 i 11 do rozporządzenia, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i § 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1054).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1

PIT-2. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Załącznik nr 2

PIT-2A. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Załącznik nr 3

PIT-3. Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3. Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Załącznik nr 4

PIT-12. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-12. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
Załącznik nr 5

PIT-4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-4R. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Załącznik nr 6

PIT-6 / PIT-6L. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-6 / PIT-6L. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-6 / PIT-6L. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-6 / PIT-6L. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-6 / PIT-6L. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Załącznik nr 7

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
Załącznik nr 8

PIT-8C. Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8C. Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8C. Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
Załącznik nr 9

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Załącznik nr 10

PIT-R. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-R. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-R. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Załącznik nr 11

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Załącznik nr 12

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014

PIT-8AR. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014
Załącznik nr 13

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014

PIT-11. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014
Załącznik nr 14

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za okres ... 2014

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za okres ... 2014

IFT-1 / IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za okres ... 2014