Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.10.03
do 2014.10.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1328
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1328
2014.10.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów:

  1) art. 1 pkt 4, 18, 20, 22, pkt 23 lit. a, pkt 25 i pkt 26 lit. b, art. 2 pkt 3, 4, 5, 17, 19, 23, 24, pkt 27 lit. a-c i pkt 28 oraz art. 9, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia2);

  2) art. 1 pkt 24 lit. b, art. 2 pkt 25 lit. b oraz art. 11, które wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia2);

  3) art. 1 pkt 3 - w zakresie art. 4a pkt 23 i 24, pkt 8 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 12 ust. 1b pkt 5, pkt 11 lit. d, f, g, pkt 14 lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b oraz pkt 15, art. 2 pkt 1 lit. c, pkt 7 lit. b tiret trzecie - w zakresie art. 17 ust. 1a pkt 5, pkt 9 lit. d i lit. e - w zakresie art. 22 ust. 1o oraz art. 13, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2);

  4) art. 2 pkt 8 lit. a, b, e, i oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2);

  5) art. 2 pkt 21 lit. b, pkt 22 lit. b oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia2);

  6) art. 2 pkt 8 lit. c, pkt 14 lit. g, pkt 21 lit. a tiret drugie i pkt 29 oraz art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

_______________
1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).
2) Ustawa została ogłoszona w dniu 3.10.2014 r.