Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.10.03
do 2021.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1328
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1328
2022.01.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Do wypłat należności, o których mowa w art. 26 ust. 2c pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tytułu dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 26 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.