Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24.08.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 185, poz. 1912
Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2003
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 17.09.2009 r.

Na podstawie art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania przez bezrobotnych stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zwanego dalej "przygotowaniem zawodowym".

2. Warunkiem skierowania bezrobotnego do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zwanego dalej "przygotowaniem zawodowym", jest brak kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

§ 2. (uchylony)

§ 3. 1. Pracodawca organizujący staż lub przygotowanie zawodowe dla bezrobotnych składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego, zawierający w szczególności:

  1) dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;

  2) liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż lub przygotowanie zawodowe;

  3) imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;

  4) proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, nie krótszy niż 3 miesiące;

  5) opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu lub przygotowania zawodowego, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;

  6) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu lub przygotowania zawodowego.

2. Pracodawca może we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż lub przygotowanie zawodowe.

§ 4. Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.

§ 5. 1. Starosta przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego może skierować go na badania lekarskie, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą".

2. Jeżeli charakter pracy tego wymaga, starosta może skierować bezrobotnego na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy.

§ 6. 1. Starosta zawiera z pracodawcą umowę, o której mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, zwaną dalej "umową", określającą w szczególności:

  1) nazwę instrumentu rynku pracy: staż albo przygotowanie zawodowe;

  2) dane bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres;

  3) dane opiekuna bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe, w tym imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie;

  4) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu lub przygotowania zawodowego;

  5) zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu lub przygotowania zawodowego, zgodnie z ustalonym programem.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku organizowania stażu lub przygotowania zawodowego w powiatowych urzędach pracy i starostwach powiatowych.

§ 7. 1. Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż lub przygotowanie zawodowe:

  1) zapoznaje bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego;

  2) zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;

  3) zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

  4) szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;

  5) przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

  6) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

  7) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

  8) wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po zakończeniu stażu lub przygotowania zawodowego.

2. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego:

  1) przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;

  2) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu lub przygotowania zawodowego oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;

  3) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

  4) sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

3. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

§ 8. 1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu lub przygotowania zawodowego, po wysłuchaniu pracodawcy.

2. Starosta na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku:

  1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;

  2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

§ 9. 1. Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, przedkłada staroście tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego.

2. Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego i wydaniu zaświadczenia zawierającego dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone 26.08.2004 r.