Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.06.24
do 2017.03.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 827
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 827
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 683
2019.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 134
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 287
2023.01.01
zmieniony przez
2023.12.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2759
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

  1) umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą:

   a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

   b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

   c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

   d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

  3) lokal przedsiębiorstwa:

   a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,

   b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

  4) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

  5) treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

  6) aukcja publiczna - sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.