Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 768

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

   "19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);";

  2) w art. 12:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 7,

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

     1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem";

     2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4i w brzmieniu:

    "4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

    4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.

    4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

     1) projektowania w danej specjalności;

     2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;

     3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

    4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

    4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

    4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza, za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

    4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej.

    4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

    4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5f w brzmieniu:

    "5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4:

     1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem";

     2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

     3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

    5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6:

     1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

     2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

     3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

    5c. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego.

    5d. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata stanowi przychód właściwej izby samorządu zawodowego.

    5e. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin albo usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

    5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż:

     1) za udział w kwalifikowaniu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych;

     2) za przeprowadzenie egzaminu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej;

     3) za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.";

  3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.";

  4) w art. 14:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

     1) architektonicznej;

     2) konstrukcyjno-budowlanej;

     3) inżynieryjnej:

      a) mostowej,

      b) drogowej,

      c) kolejowej,

      d) hydrotechnicznej,

      e) wyburzeniowej;

     4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

      a) telekomunikacyjnych,

      b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

      c) elektrycznych i elektroenergetycznych.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

     1) do projektowania bez ograniczeń:

      a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

      b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

      c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

     2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

      a) ukończenia:

       - studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

       - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

      b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

      c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

     3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

      a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

      b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

     4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

      a) ukończenia:

       - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub

       - studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub

       - studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

      b) posiadania:

       - tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo

       - dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

      - w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

      c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

       - półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

       - trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,

       - czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

     5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

      a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

      b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

      c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

     6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

      a) ukończenia:

       - studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

       - studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

      b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

      c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

    "4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.

    4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej "patronem". Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.";

  5) uchyla się art. 15;

  6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 16. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

    1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,

     b) wykaz zawodów związanych z budownictwem,

     c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności,

    2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

     a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,

     b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,

     c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,

     d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,

    3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

   - mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.";

  7) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.";

  8) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.";

  9) w art. 88a:

   a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b,

   b) w ust. 2 uchyla się pkt 10,

   c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) numer decyzji o nadaniu uprawnień;".

Art. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.";

  2) w art. 76a:

   a) uchyla się ust. 2,

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

     1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

     2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.",

   c) uchyla się ust. 4-6;

  3) uchyla się art. 76b-76g;

  4) w art. 76h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1.";

  5) uchyla się art. 76i;

  6) w art. 79 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

   "6) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3,

   7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1".

Art. 3. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.";

  2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:

    1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;

    2) adwokaci i radcowie prawni;

    3) biegli rewidenci.

   2. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, są:

    1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;

    2) adwokaci i radcowie prawni.";

  3) w art. 4:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, są również:",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

  4) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;";

  5) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, nabywa prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz posługiwania się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego".";

  6) w art. 21 ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

   "4. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, obejmuje zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę po zdaniu egzaminu odbywa się u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

   4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić obywatela polskiego albo obywatela innego państwa z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6, jeżeli wykonywał on czynności doradztwa podatkowego co najmniej przez 6 miesięcy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.";

  7) w art. 22 po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

   "13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami, których jednostki organizacyjne są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, umowy, o których mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), określające realizowany przez uczelnię program kształcenia obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej Przewodniczący.";

  8) w art. 24:

   a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany.

    4. Kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.",

   b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

    "5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.

    6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 2 lat od ukończenia studiów.";

  9) w art. 27:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) osoba pozostająca w stosunku pracy z:

     a) podmiotami, o których mowa w pkt 1a, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1,

     b) pozostałymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonuje czynności doradztwa podatkowego jedynie na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony.";

  10) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

   "1a. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. b, zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi podmiotu, w którym jest zatrudniony.

   1b. Doradca podatkowy nie jest związany poleceniem co do treści udzielanych porad, opinii lub wyjaśnień.

   1c. Do czasu pracy doradcy podatkowego zalicza się także czas niezbędny do załatwienia spraw poza lokalem podmiotu, w którym jest zatrudniony, w szczególności w sądach i w organach administracji publicznej, oraz czas przygotowania się do tych czynności.";

  11) uchyla się art. 42;

  12) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a obowiązek ten ciąży na podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.";

  13) art. 81 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 81. 1. Kto, nie będąc uprawniony, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, podlega grzywnie do 50.000 zł.

   2. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która nie będąc uprawnioną, posługuje się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego" lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4.".

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 79a w ust. 1:

   a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2) posiada co najmniej średnie wykształcenie;

    3) posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.";

  2) w art. 84:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.",

   b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2e w brzmieniu:

    "2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

     1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

     2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

     3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

     4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

    2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

    2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

    2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.";

  3) w art. 84a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) program szkolenia diagnostów, sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysokość opłaty za egzamin oraz wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych;".

Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. nr 149, poz. 996) w art. 13d ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 5. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków:

    1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. nr 17, poz. 99, z późn. zm.);

    2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, z późn. zm.);

    3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);

    4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

    5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

    6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.";

  2) w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Organ doradczy, o którym mowa w ust. 1, składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.";

  3) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.";

  4) w art. 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.".

Art. 9. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2014 r. poz. 644) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. nr 199, poz. 1936, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 13. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 154a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  "5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.".

Art. 14. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 80 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 80. 1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

    1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

    2) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

    3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

    4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

   2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada:

    1) dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub

    2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo

    3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).

   3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.

   4. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko agentowi postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

   5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego faktu.

   6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku:

    1) gdy przestała ona spełniać jeden z warunków, o których mowa w ust. 1;

    2) jej śmierci.

   7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza listę agentów celnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

   8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu.";

  2) uchyla się art. 81.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) po art. 168a dodaje się art. 168b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.) w art. 9 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) organizacje techniczne, stowarzyszenia zawodowe, izby samorządu zawodowego określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768)".

Art. 17. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. nr 84, poz. 700, z 2010 r. nr 57, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47.",

   b) uchyla się ust. 6;

  2) w art. 4:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym;",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu szkolenia, którego program kształcenia ma na celu podnoszenie wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2f w brzmieniu:

    "2a. Biegły rewident jest obowiązany udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

    2b. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem.

    2c. Obowiązek udziału biegłego rewidenta w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.

    2d. Biegły rewident przechowuje dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

    2e. Biegły rewident, na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, składa dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

    2f. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, na udokumentowany wniosek biegłego rewidenta, może, w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.",

   d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

    "3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:

     1) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego, o której mowa w ust. 2b;

     2) okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie zawodowe, dla biegłych rewidentów wykonujących zawód i niewykonujących zawodu.

    4. Szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przeprowadza:

     1) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;

     2) jednostka uprawniona.",

   e) dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu:

    "5. Jednostką uprawnioną jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanego dalej "wykazem jednostek uprawnionych".

    6. Do wykazu jednostek uprawnionych Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wpisuje jednostkę, która:

     1) opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

     2) przedstawiła wykaz osób przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe, posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie;

     3) opracowała materiały merytoryczne na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

     4) wskazała sposób i formę przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

    7. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów publikuje na swojej stronie internetowej wykaz jednostek uprawnionych.

    8. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych.

    9. W przypadku stwierdzenia, że jednostka uprawniona przestała spełniać kryteria, o których mowa w ust. 6, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów skreśla taką jednostkę z wykazu jednostek uprawnionych.

    10. Jednostki uprawnione przekazują Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pisemne informacje dotyczące prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Informacje podlegają publikacji na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

    11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

     1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia elastycznego i efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

     2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6, tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego oraz kompletność przekazywanych danych.";

  3) w art. 5:

   a) w ust. 2 pkt 5-7 otrzymują brzmienie:

    "5) odbyła:

     a) roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo

     b) trzyletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej

    - przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją";

    6) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy teoretycznej w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2;

    7) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin dyplomowy sprawdzający umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która:

     1) posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów;

     2) spełniła warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-8.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Komisja ustala zakres egzaminu z prawa gospodarczego, o którym mowa w ust. 3 i 4, biorąc pod uwagę stwierdzone różnice między przepisami prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej istotnymi dla badania sprawozdań finansowych a kwalifikacjami nabytymi w drodze dotychczasowego kształcenia lub doświadczenia zawodowego przez osobę ubiegającą się o wpis do rejestru.";

  4) w art. 7:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej, o których mowa w art. 9 ust. 5, 5a, 5c i 6;

    1b) stwierdzanie, na wniosek jednostek organizacyjnych uczelni uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, że kierunek studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej;",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, spełnienia warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5;",

   c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, spełnienia warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1;

    2b) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zaliczenia praktyki, o którym mowa w art. 9 ust. 7;",

   d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) ustalanie zakresu egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4, na podstawie art. 5 ust. 4a;";

  5) w art. 8 w ust. 7:

   a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

    "4a) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 1a - w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;

    4b) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 1b - w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) za rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia praktyki albo wniosku o zaliczenie praktyki - w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;",

   c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

    "6a) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 2a - w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;

    6b) za ustalanie zakresu egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4, na podstawie art. 5 ust. 4a - w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy;";

  6) w art. 9:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Egzaminy z wiedzy teoretycznej składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:",

   b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "W trakcie egzaminów, o których mowa w ust. 1, sprawdzana jest także wiedza niezbędna dla rewizji finansowej z zakresu:",

   c) w ust. 3:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Kandydat na biegłego rewidenta przystępuje do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego przez Komisję po:",

    - uchyla się pkt 1,

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) stwierdzonym przez Komisję:

      a) odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletniej aplikacji, w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo

      b) odbyciu trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej, albo

      c) spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1.",

   d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Egzamin dyplomowy polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.",

   e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4. Kandydat na biegłego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną na pokrycie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącą przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Opłata za każdy egzamin z wiedzy teoretycznej jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20%, zaś za egzamin, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4, oraz za egzamin dyplomowy - w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6, jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

    5. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli w tym zakresie zdał on egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.",

   f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

    "5a. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, wszystkie egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli ukończył on studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, na kierunku, co do którego na podstawie art. 7 pkt 1b stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmuje on wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2.

    5b. Wykaz kierunków studiów wyższych, o których mowa w ust. 5a, jest publikowany w celach informacyjnych na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

    5c. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli zdał on egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2.

    5d. Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest aby:

     1) egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne, o których mowa w ust. 5,

     2) egzaminy na studiach wyższych, o których mowa w ust. 5a, w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2,

     3) egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 5c

    - były przeprowadzone w formie pisemnej, a od dnia ukończenia studiów wyższych, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata.",

   g) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, posiadającemu uprawnienia inspektora kontroli skarbowej lub tytuł doradcy podatkowego, na jego wniosek, egzamin z prawa podatkowego.

    7. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, praktykę, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, jeżeli:

     1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych przez co najmniej 3 lata lub

     2) posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, lub

     3) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",

   h) w ust. 8:

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1,",

    - dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

     "5) tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6,

     6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 7",

   i) w ust. 9:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w porozumieniu z Komisją, w formie uchwał zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) wykaz zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4;",

    - uchyla się pkt 5,

    - po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

     "5a) program praktyki i aplikacji;",

    - pkt 6 otrzymuje brzmienie:

     "6) zasady dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1;";

  7) w art. 21 w ust. 2:

   a) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

    "e) zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin doskonalenia zawodowego,",

   b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych;".

Art. 19. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 24:

   a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej",

   b) w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier liczbowych.";

  2) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

   "Art. 24a. 1. W terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 3:

    1) podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier liczbowych jest obowiązany zapewnić osobom prowadzącym kolektury gier liczbowych szkolenie dotyczące przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gier;

    2) podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić osobom przyjmującym zakłady wzajemne szkolenie dotyczące przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zakładów wzajemnych.

   2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

   3. Osoby, które ukończyły szkolenie, są obowiązane umieścić zaświadczenie o odbyciu szkolenia w widocznym miejscu, odpowiednio w kolekturze gier liczbowych lub w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.";

  3) w art. 25:

   a) uchyla się ust. 6,

   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. O wydanie świadectwa zawodowego występuje podmiot urządzający gry hazardowe.";

  4) art. 26 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 26. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może cofnąć, w drodze decyzji, świadectwo zawodowe, jeżeli osoba, która je uzyskała, przestała spełniać warunki określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3.";

  5) w art. 68:

   a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) za wydanie świadectwa zawodowego.",

   b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonuje organ wydający świadectwo zawodowe.";

  6) w art. 69:

   a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) osoby bezpośrednio prowadzącej grę, obsługującej automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem obsługi technicznej - 20% kwoty bazowej,",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego wynosi 15% kwoty bazowej.".

Art. 20. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) w art. 54 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. 1. Osoby, które uzyskały tytuł rzeczoznawcy budowlanego na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za rzeczoznawców budowlanych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i wpisuje się na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną na podstawie tej ustawy.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazuje dane, zawarte w centralnym rejestrze rzeczoznawców budowlanych Krajowej Izbie Architektów oraz Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa, do dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy.

3. Uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność w zakresie wynikającym z dotychczasowych przepisów.

Art. 23. 1. Do postępowań w sprawach o wydanie certyfikatu księgowego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu na podstawie art. 76f ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, przystępują do tego egzaminu na zasadach dotychczasowych. W przypadku zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym osoby te mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na podstawie art. 76b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 76c-76e, art. 76f ust. 2-6 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76i ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem, że nie mają zastosowania wymogi dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób przystępujących do tego egzaminu.

3. Opłaty egzaminacyjne od osób, o których mowa w ust. 2, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, podlegałyby zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzonego w terminie późniejszym podlegają zwrotowi przez organizatora egzaminu.

4. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zdały egzamin, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na podstawie art. 76b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przystąpiły do egzaminu, mogą odwołać się od wyniku egzaminu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 76i ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. W przypadku gdy w wyniku odwołania Komisja Egzaminacyjna rozstrzygnie, że odwołujący się złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, może on wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na podstawie art. 76b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania rozstrzygnięcia Komisji; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Osoby, które uzyskały certyfikaty księgowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, mogą się nimi posługiwać w celu poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych.

7. Na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszczany jest w celach informacyjnych wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy wydany przez tego ministra, zawierający:

  1) imię i nazwisko;

  2) numer certyfikatu księgowego.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek osoby, która uzyskała certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaje duplikat w przypadku utraty oryginału tego certyfikatu.

9. Do świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przepis ust. 8 stosuje się.

Art. 24. 1. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie rozpoczęli praktyki w organach podatkowych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, nie odbywają praktyki w tych organach. Osoby te odbywają praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego w wymiarze 6 miesięcy.

2. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, odbywają taką praktykę w wymiarze 6 miesięcy. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wymiar praktyki przekroczył 6 miesięcy, obowiązek jej kontynuowania ustaje.

3. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 3, wyznaczona w organach podatkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulega zakończeniu z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Osobom, które odbywały tę praktykę, przysługuje prawo uzyskania zaświadczenia o jej odbyciu oraz złożenia wniosku o wyznaczenie terminu praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Art. 25. 1. Dokonane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, wpisy na listę rzeczoznawców samochodowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, rzeczoznawcom samochodowym zaświadczenia potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art. 26. Uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

Art. 27. 1. Postępowania dyscyplinarne wszczęte wobec członka izby urbanistów i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

2. W przypadku orzeczenia kary dyscyplinarnej wobec członka izby urbanistów zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 28. Postępowania wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące:

  1) wpisu na listę członków izby urbanistów,

  2) świadczenia usług transgranicznych,

  3) uznawania kwalifikacji zawodowych urbanisty

- umarza się.

Art. 29. 1. Znosi się samorząd zawodowy urbanistów.

2. Czynności likwidacyjne podejmują organy samorządu na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Do czynności likwidacyjnych należą w szczególności:

  1) zakończenie interesów bieżących;

  2) ściągnięcie wierzytelności;

  3) wypełnienie zobowiązań;

  4) upłynnienie majątku samorządu.

4. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organy samorządu zawodowego urbanistów działają pod ich dotychczasowymi nazwami z dopiskiem "w likwidacji".

5. Czynności likwidacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, zostaną zakończone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. W terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Urbanistów, zwołany przez Krajową Radę Izby Urbanistów, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku samorządu zawodowego urbanistów. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Urbanistów informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o jej treści.

7. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa składa do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w sprawie o:

  1) wyznaczenie likwidatora, w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 5, lub

  2) przeznaczenie majątku samorządu, w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6.

8. Sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

9. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego samorządu zawodowego urbanistów.

Art. 30. Dokumentacja znajdująca się w posiadaniu organów samorządu zawodowego urbanistów, niepodlegająca archiwizacji, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 31. 1. Postępowania w przedmiocie uznania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego wszczęte na podstawie ustawy zmienianej w art. 7 i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu.

2. Wnioski o uznanie świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w przypadku których nie wszczęto postępowania na podstawie ustawy zmienianej w art. 7, pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, opłata lotnicza pobrana z tytułu uznania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego podlega zwrotowi wnioskodawcy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 32. Przedsiębiorca, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zarządzał infrastrukturą i wykonywał przewozy w metrze, może prowadzić tę działalność bez konieczności uzyskania świadectwa bezpieczeństwa, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 33. 1. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dyplomy nurka III klasy, nurka II klasy, nurka I klasy oraz nurka saturowanego zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dyplomy kierownika prac podwodnych II klasy i kierownika prac podwodnych I klasy oraz świadectwa operatora systemów nurkowych zachowują swoją ważność.

3. Do postępowań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 20 ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Przepisy ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące kierownika prac podwodnych III klasy stosuje się od 1 stycznia 2015 r.

Art. 34. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały wpisane na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia.

Art. 35. 1. Osoba posiadająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ważne świadectwo zawodowe lub świadectwo uznane za równoważne ze świadectwem zawodowym nie ma obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 24a ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do czasu upływu ważności świadectwa.

2. Osoba prowadząca kolekturę gier liczbowych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć szkolenie, o którym mowa w art. 24a ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 4 miesięcy od dnia upływu ważności dotychczasowego świadectwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może cofnąć, w drodze decyzji, uznanie świadectwa, jeżeli osoba, która je uzyskała, przestała spełniać warunki określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy zmienianej w art. 19.

Art. 36. 1. Dokumenty poświadczające uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych, wydane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną pracownika do wykonywania czynności na stanowiskach wskazanych w ust. 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

3. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyły uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach: zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra, manewrowy metra, monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, prowadzący pociąg metra lub prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra, i posiadają ważne orzeczenie lekarskie wydane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, są zwolnione z obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), do dnia, w którym upływa termin ważności badań lekarskich wskazany w tym orzeczeniu.

Art. 37. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 76h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, art. 21 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3, art. 19 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 9, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 8, art. 22 ust. 4, art. 28 ust. 6, art. 36 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 46 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 10, art. 166 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 11, art. 22 ust. 8 i art. 23 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 12 i art. 81 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, art. 21 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3, art. 19 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 9, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 8, art. 22 ust. 4, art. 28 ust. 6, art. 36 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 46 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 10, art. 166 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 11, art. 22 ust. 8 i art. 23 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 12 i art. 80 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 18, zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2015 r.

3. Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 4 ust. 3 i art. 9 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 9 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2015 r.

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 9, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

  2) art. 18 oraz art. 37 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

  3) art. 22 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 10.06.2014 r.