Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.05.2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 805

Art. 1. W ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz. 550 oraz z 2008 r. nr 93, poz. 584) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 1;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W skład rady pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 pkt 1:",

b) uchyla się ust. 2-4;

3) w art. 4:

a) uchyla się ust. 1-3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego:

1) do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników;

2) powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.",

c) uchyla się ust. 5 i 6;

4) w art. 5 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zasady ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.",

b) uchyla się pkt 4;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi pracodawca.";

6) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.",

b) uchyla się ust. 3;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej określa regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania regulamin ustala pracodawca, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.";

8) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkostwo w radzie pracowników ustaje w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji lub wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50% pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.";

10) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:

"Załącznik

WZÓR INFORMACJI O RADZIE PRACOWNIKÓW

1. Nazwa pracodawcy .......................................................................

2. Adres (siedziba lub miejsce zamieszkania) pracodawcy ...................................


3. Data utworzenia rady pracowników .......................................................

4. Liczba członków rady pracowników .......................................................

5. Czy warunki informowania >pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji:


1) zostały ustalone przez radę pracowników z pracodawcą lub


2) obowiązują regulacje ustawowe ..........................................................

6. Zakres ustaleń przyjętych przez radę pracowników z pracodawcą na podstawie art. 5 ust. 1 i 2


........................................................................................

Objaśnienie:

Ad 4 - wskazać podstawę prawną, tj. art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3.".

Art. 2. 1. Rada pracowników wybrana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 4 ust. 1 albo 3 ustawy, o której mowa w art. 1, działa do końca kadencji.

2. W przypadku gdy liczba członków rady pracowników, o której mowa w ust. 1, zmniejszy się poniżej 3 pracowników, kadencja rady wygasa.

3. Członkostwo w radzie pracowników, o której mowa w ust. 1, ustaje w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, zrzeczenia się funkcji albo odwołania przez organizację związkową, która dokonała wyboru członka rady pracowników albo której kandydat został wybrany na członka rady pracowników.

4. Członkostwo w radzie pracowników, o której mowa w ust. 1, ustaje również w razie złożenia wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego przez co najmniej 50% pracowników, zatrudnionych u pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy.

5. Do rady pracowników, o której mowa w ust. 1, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających.

6. Koszty działalności rady pracowników, o której mowa w ust. 1, ponoszą organizacje związkowe, które dokonały wyboru członków rady pracowników albo których kandydaci zostali wybrani na członków rady pracowników, jeżeli porozumienie zawarte pomiędzy radą pracowników a pracodawcą nie określa innych zasad ponoszenia tych kosztów.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2009 r.