Ustawa z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.06.14
2009.07.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. (uchylony)*)

2. (uchylony)

3. (uchylony)*)

4. Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego:

    1) do 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników;

    2) powyżej 100 pracowników - wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników.

5. (uchylony)*)

6. (uchylony)

____________________
*)Uwaga od redakcji:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1.07.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 120 poz. 778), art. 4 ust. 1, 3 i 5 przed zmianą wynikającą z ustawy z dnia 22.05.2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 805), która weszła w życie z dniem 8.07.2009 r., w zakresie, w jakim określają tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej, z dniem 9.07.2009 r. zostały uznane za niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.