Ustawa z dnia 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.06.23
do 2017.01.25
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 800
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 800
2017.01.26
zmieniony przez
2018.01.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 128
2022.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 301
2024.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 245
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

  1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;

  2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS", wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

  3) rozwiązali stosunek pracy.

2. Nauczycielom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

3. Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

  1) 55 lat - w latach 2009-2014;

  2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;

  3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;

  4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;

  5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;

  6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;

  7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;

  8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;

  9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;

  10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.