Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1287

Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 767, z późn. zm.) w art. 2a w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 856, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w załączniku nr 3 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

28

Republika Chorwacji

spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

   "9) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 30).";

  2) w załączniku nr 3 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

28

Republika Chorwacji

spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

  3) w załączniku nr 4 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

28

Republika Chorwacji

spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

  4) w załączniku nr 5 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

28

Republika Chorwacji

spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym

Art. 5. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. nr 165, poz. 1590, z późn. zm.) w załączniku dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) w załączniku nr 1 w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 10. Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 lipca 2013 r.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 5.11.2013 r.