Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.04.15
 
zmieniony przez
art. 19 
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1247
2016.04.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. W latach 2015-2018 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 465 000 tys. zł, z tym że w:

  1) 2015 r. - 200.000 tys. zł;

  2) 2016 r. - 165.000 tys. zł;

  3) 2017 r. - 50.000 tys. zł;

  4) 2018 r. - 50.000 tys. zł.

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie zaplanowanych na dany rok wydatków na bezpłatną pomoc prawną udzielaną z urzędu w postępowaniach sądowych, obejmujących łącznie:

  1) limit wydatków będący skutkiem finansowym ustawy, o którym mowa w ust. 1;

  2) pozostałe wydatki na obronę z urzędu w postępowaniach sądowych.

3. W ramach procesu monitorowania, o którym mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości dokonuje, co najmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec każdego kwartału, analizy stopnia wykorzystania zaplanowanych na dany rok wydatków na bezpłatną pomoc prawną.

4. W przypadku przekroczenia przyjętej na dany rok budżetowy łącznej wielkości planowanych wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia w trakcie roku, tj. w sytuacji, gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 2, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

  1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 15%,

  2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 10%,

  3) po trzech kwartałach - co najmniej o 5%,

Minister Sprawiedliwości może zwiększyć limity, o których mowa w ust. 1, o kwotę oszczędności z tytułu innych wydatków lub podjąć inne działania w celu zagwarantowania możliwości wypłaty środków na bezpłatną pomoc prawną.