Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1240

Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 116, poz. 730, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

   "8. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 maja 2014 r.";

  2) w art. 4 uchyla się ust. 3;

  3) w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej do dnia 30 czerwca 2014 r.";

  4) w art. 11:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazany w umowie o wypłatę premii technologicznej.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Wypłata premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.",

   c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. Po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej przedsiębiorca może składać wnioski o częściową wypłatę premii technologicznej.

    7. Wniosek o częściową wypłatę premii technologicznej powinien zawierać:

     1) zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

     2) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

     3) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

     4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

     5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

     6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 24.10.2013 r.