Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.09.20
do 2010.03.24
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 82
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.20
2010.03.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275
2010.06.08
zmieniony przez
2013.04.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 482
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1094
2018.03.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 618
2019.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 821
2021.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 281
2021.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2008
2022.09.01
zmieniony przez
2022.10.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2151
2023.10.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2119
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

  1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku,

  2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,

  3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru,

  4) eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar,

  5) nie zachowuje przepisowej odległości od budynków przy ustawianiu stert i stogów lub nie zachowuje obowiązujących warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas omłotów,

  6) (uchylony)

  7) w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:

   a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,

   b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

   c) pozostawia rozniecony ogień,

   d) korzysta z otwartego płomienia,

   e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,

   f) porzuca nieugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,

   g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,

  8) roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo przejeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z niezamkniętym paleniskiem,

  9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru,

podlega karze grzywny albo karze nagany.