Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 10.05.2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 746

Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 3 w pkt 6 po lit. a dodaje się lit. aa-ae w brzmieniu:

    "aa) z urlopu macierzyńskiego,

    ab) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

    ac) z urlopu ojcowskiego,

    ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

    ae) z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,".

Art. 2. 1. Do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przysługującego za rok 2012, stosuje się art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wynagrodzenie roczne, o którym mowa w ust. 1, niewypłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r., pracownikom, wobec których, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. aa-ae ustawy określonej w art. 1, nie wymaga się przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

_________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 28.06.2013 r.