Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.05
do 2022.07.27
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 167
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 167
2022.07.28
zmieniony przez
2023.01.01
zmieniony przez
2023.10.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 2190
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

  1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

   a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

   b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

   c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

  2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

   a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

   b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

  1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

  2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  1) śniadanie - 25% diety;

  2) obiad - 50% diety;

  3) kolacja - 25% diety.

5. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.