Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.12.31
 
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 35
2013.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3, podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z przepisami art. 29-31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2. W przypadku usług:

    1) najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

    2) ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

    3) stałej obsługi prawnej i biurowej,

    4) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

- wykonanych po dniu 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do których usługodawca otrzymał przed dniem 1 stycznia 2014 r. całość lub część należności, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., do podstawy opodatkowania określanej zgodnie z przepisami art. 29a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wlicza się tej należności.