Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.10.05
do 2013.09.05
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 130
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.05
2013.09.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1578
2017.08.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
2019.03.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 505
2020.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1526
2021.10.05
zmieniony przez
2022.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1467
2024.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 18
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

  1) firmę i siedzibę spółki,

  2) przedmiot działalności spółki,

  3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

  4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

  5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

  6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

  7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

  8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.