Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.01.05
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 18
Istniejące wersje czasowe art. 212
2022.10.13
dodany przez
2024.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 18
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 212. § 1. Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki (wiążące polecenie), jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 3. Wiążące polecenie wskazuje co najmniej:

    1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;

    2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia;

    3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują;

    4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia.