Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.12
do 2023.09.14
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1467
Istniejące wersje czasowe art. 146
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.10.05
2013.09.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1578
2017.08.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
2019.03.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 505
2020.09.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1526
2022.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1467
2023.09.15
zmieniony przez
2024.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 18
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 146. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w dziale niniejszym lub w statucie, wymaga:

  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy;

  2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

  3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

  4) wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej;

  5) rozwiązanie spółki.

§ 2. Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

  1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku komplementariuszom;

  2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom;

  3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;

  4) zbycia nieruchomości spółki;

  5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;

  6) emisji obligacji;

  7) połączenia i przekształcenia spółki;

  8) zmiany statutu;

  9) rozwiązania spółki;

  10) innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub w statucie.

§ 3. Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:

  1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom;

  2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;

  3) innych czynności przewidzianych w statucie.