Ustawa z dnia 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.07.26
do 2012.10.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 855
Istniejące wersje czasowe art. 84
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 855
2012.10.25
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 84. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 75 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

      "9a) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855);";

    2) w art. 84 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

      "3) nadzorem bankowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.), nadzorem nad instytucjami pieniądza elektronicznego, na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, oraz nadzorem nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855);".