Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 30.03.2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 596

Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202, z późn. zm.).

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 i 362) w art. 21 w ust. 1 uchyla się pkt 42.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 20.

Art. 4. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. nr 119, poz. 567, z późn. zm.) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 1.

Art. 5. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.) w art. 2 w pkt 1 uchyla się lit. e.

Art. 6. W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. nr 183, poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

  1) uchyla się art. 6;

  2) w art. 7 uchyla się pkt 1.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 42 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

  2) w art. 141 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

  3) w art. 142 w ust. 5a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) 90% wartości aktywów - w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie mogą przekroczyć 7,5% wartości aktywów;".

Art. 8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. nr 65, poz. 437, z późn. zm.) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw państwowych, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.".

Art. 9. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   "7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),";

  2) w art. 611 uchyla się pkt 1.

Art. 10. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 66, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 29 uchyla się pkt 1;

  2) w art. 223e uchyla się pkt 1.

Art. 11. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Oznaczenia "fundusz inwestycyjny", skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.".

Art. 12. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, spółki utworzone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 dokonają zmiany firmy, w ten sposób, że nowa firma nie będzie zawierała oznaczenia "Narodowy Fundusz Inwestycyjny" lub skrótu "NFI", oraz zgłoszą dokonanie tej zmiany do właściwego sądu rejestrowego.

Art. 13. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów ze sprzedaży akcji spółek utworzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje się do uzyskanych do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodów podatników, utworzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., stosuje się do dochodów podatników, utworzonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, pochodzących z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których prawo zostało ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 1, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, okres wskazany w ust. 1 ulega przedłużeniu do końca przyjętego przez nich roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.