Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.06.27
do 2022.08.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1340
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656
2015.07.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 965
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 664
2018.10.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1924
2022.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1340
2022.09.01
zmieniony przez
2023.01.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 164
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wykaz prac o szczególnym charakterze

Lp. 
Rodzaj prac
12
1
Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).
2
Prace kontrolerów ruchu lotniczego.
3
Prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska.
4
Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich.
5
Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów.
6
Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra).
7
Prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
8
Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.
9
Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
10
Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.1
11
Prace operatorów reaktorów jądrowych.
12
Prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych.
13
Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
14
Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
15
Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.
16
Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną.
17
Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.
18
Prace członków zespołów ratownictwa medycznego.
19
Prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego).
20
Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej2, uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych.
21
Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich3.
22
Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4.
23
Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego5.
24
Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

____________________
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 874 i 1307.
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490.
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 969.
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66.
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974.