Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.01.2012 r. w sprawie kartonów do gry bingo pieniężne1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 142

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z 2010 r. nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622 i nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne oraz treść kartonu.

§ 2. 1. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane na specjalnie zabezpieczonym mikrodrukiem papierze zawierającym ukryte, graficzne lub inne, znaki (elementy) uniemożliwiające podrobienie kartonu.

2. Papier, na którym drukowane są kartony do gry bingo pieniężne, nie zawiera ścieru drzewnego i posiada gramaturę co najmniej 60 g/m2.

§ 3. Sprzedaż kartonów do gry bingo pieniężne może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.

§ 4. 1. Karton do gry bingo pieniężne zawiera w szczególności:

    1) wartość kartonu;

    2) serię i numer kartonu;

    3) przypadkowy zestaw liczb pochodzących ze zbioru kolejnych liczb;

    4) zobowiązanie gracza do przestrzegania regulaminu.

2. Na żądanie podmiotu, dla którego drukuje się kartony do gry bingo pieniężne, karton może zawierać dodatkowe informacje, pod warunkiem że zostały wymienione w zatwierdzonym regulaminie gry.

§ 5. Kartony do gry bingo pieniężne wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

___________________________
1)Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29.09.2011 r. pod numerem 2011/0492/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.06.1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
2)Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3.06.2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 946 oraz z 2009 r. nr 36, poz. 280 i nr 181, poz. 1416), które zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 26.05.2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 134, poz. 779), w części dotyczącej warunków produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposobów zabezpieczenia uniemożliwiających podrobienie kartonu oraz jego treści, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.02.2012 r.