Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2011 r. nr 246, poz. 1469
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1147

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów):

    1) osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i spółek nieposiadających osobowości prawnej, niemających siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania

- uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w latach 2011-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 246, poz. 1469
2014.10.08
zmieniony przez
2015.08.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1147
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2030 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17.11.2011 r.